Algemene privacyverklaring

Algemene privacy-verklaring


Algemene privacyverklaring van de vzw Koninklijke Harmonie St Remigius Haacht

 

De vzw Koninklijke Harmonie St Remigius Haacht (hierna: de 'harmonie') hecht vanzelfsprekend veel waarde aan de bescherming

van uw persoonsgegevens en heeft respect voor uw privacy. 

In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met die gegevens omgaan. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. 

De harmonie leeft in dat verband de toepasselijke wet-en regelgeving na, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening nr. 2016/679). 

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring nog vragen zou hebben of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Koninklijke Harmonie St Remigius Haacht vzw

Jennekensstraat 65

3150 Haacht 

info@remigius.be

 

Waarom de harmonie uw persoonsgegevens verwerkt

 

Uw persoonsgegevens worden door de harmonie verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • ledenadministratie, dienstverlening aan en verzekering van de leden (uitvoering overeenkomst)
 • om te kunnen deelnemen aan de aciviteiten van de harmonie (uitvoering overeenkomst)
 • het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming)
 • evaluatie van de leerlingen van de muziekschool in het kader van de Alternatieve Leercontext (DKO) (uitvoering overeenkomst)
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
 • uitstraling van de harmonie (reklame) (toestemming)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de harmonie de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en/of verwerken:

 

 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer
 • persoonlijke kenmerken:geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • financiële gegevens: rekeningnummer
 • andere gegevens: beeldmateriaal, foto's

 

De harmonie gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Zij verzamelt voorts enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft meegedeels, onder meer door middel van inschrijvingsformulieren, invul-en contactformulieren op onze website of telefonisch of elektronisch contact. De harmonie verzamelt daarentegen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen of overkoepelende organisatie. Vlamo is op dit ogenblik de enige overkoepelende organisatie waarbij de harmonie is aangesloten. 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan de harmonie geeft worden enkel aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Ze maken gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (web- en emailhosting)
 • het verzorgen van IT- infrastructuur
 • het bijhouden en verwerken van gegevens in de cloud (bv onedrive, dropbox, ...)
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • de organisatie van activiteiten (team building, concerten, uitstappen, ...)

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij steeds de nodige afspraken om de beveilinging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan partijen waarmee geen verwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

Verder zullen we de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplichten toegestaan is.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht dze toestemming ten allen tijde in te trekken. Bent u als betrokken jonger dan 16 jaar, dan zullen uw persoonsgegevens enkel worden verwerkt indien daarvoor schriftelijke toestemming werd gegeven door een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger.

In ieder geval verstrekken wij geen persoonsgegevens aan derden waarvan is geweten dat zij buiten de Europese Unie is gevestigd.

 

 

Bewaartermijn

 

De harmonie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

In het algemeen worden uw persoonsgegevens niet langer dan één jaar na laatst gebruik bijgehouden. Worden uw persoonsgegevens met uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt, dan geldt een afwijkende bewaartermijn van vijf jaar. 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die de harmonie van u ontvangen heeft. Onze contactgegevens kunt u terug vinden aan het begin van deze privacyverklaring.

U kunt ook steeds bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de harmonie of door een van haar verwerkers. 

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voorgenoemde verzoeken. 

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Wijziging privacyverklaring

 

De harmonie kan ten allen tijde haar privacyverklaring wijzigen. Van zulke wijziging wordt een aankondiging gedaan op de website en in de eerstvolgende uitgave van het ledenboekje. 

Indien u een oudere versie van deze privacyverklaring wilt raadplegen, kunt u hiervoor steeds met ons contact opnemen.